Przejdź do treści

Regulamin aplikacji RecomApp

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „RecomApp” (dalej „Usługa”).

Usługodawcą jest R3 Polska Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin, NIP 8513204427, KRS 0000666198.

Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała na własnym Urządzeniu Mobilnym Aplikację, a następnie założyła w Aplikacji Konto Indywidualne Użytkownika,

Partner – podmiot, który przygotowuje i prowadzi Program Lojalnościowy, do którego Użytkownik może przystąpić przy użyciu Aplikacji.

1. CELE I ZAŁOŻENIA APLIKACJI RECOMAPP

Aplikacja RecomApp wspiera działania w dążeniu do maksymalnego odzysku czystych surowców i zachęca konsumentów do zachowań zgodnych z koncepcją obiegu zamkniętego. Program lojalnościowy zachęca konsumentów do korzystania z automatów zwrotnych (dalej zwanych „Recomat”) w zamian za ustalone benefity.

Aplikacja RecomApp służy do rejestracji oddanych przez Użytkownika punktów. Punkty powstają w wyniku zwrotu plastikowych butelek oraz metalowych puszek do recomatu, na koniec transakcji zeskanowanie kodu QR z aplikacji powoduje naliczenie punktów na konto użytkownika. Za każdą oddaną i zeskanowaną plastikową butelkę lub aluminiową puszkę użytkownik otrzymuje 1 punkt w aplikacji. Użytkownik zamienia punkty na szereg promocji wchodzących w skład oferty aplikacji lojalnościowej.

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących korzystać z programu lojalnościowego RecomApp i wymieniać zebrane punkty za profity w aplikacji mobilnej. Celem Usługi jest zachęcenie Użytkowników do dbania o swoje najbliższe otoczenie, a także dostarczanie Użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług dostosowanych do ich preferencji. Obejmują one w szczególności oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i życzeń Użytkowników.

Usługa umożliwia Użytkownikom:
– korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi
– zbieranie punktów, które następnie można wymienić na benefity w aplikacji RecomApp

Korzystanie z Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, możliwe będzie wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. W przypadku nieudzielenia lub odwołania udzielonej zgody, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi.

3. REALIZACJA / WYMIANA PUNKTÓW 

Promocje online  – punkty wymieniamy za pomocą przycisku „Odbierz kod zniżkowy” w oknie promocji, następuje wymiana punktów na kod rabatowy  do sklepu online wybranego partnera systemu lojalnościowego. Kod rabatowy znajdziemy w zakładce „Kody zniżkowe”.

Odbiór zniżek stacjonarny – punkty wymieniamy w sklepach / punktach handlowych partnera. Adres odbioru znajduje się w opisie promocji. Wymiana punktów następuje poprzez zeskanowanie kodu QR Użytkownika przez osobę wyznaczoną w punkcie handlowym biorącym udział w promocji. Po poprawnym odliczeniu punktów z konta użytkownika pracownik punktu nalicza zniżkę wg zasady opisanych w promocji.

Odbiór gratisów stacjonarny – punkty wymieniamy w sklepach / punktach handlowych partnera. Adres odbioru znajduje się w opisie promocji. Wymiana punktów następuje poprzez zeskanowanie kodu QR Użytkownika przez osobę wyznaczoną w punkcie handlowym biorącym udział w promocji. Po poprawnym odliczeniu punktów z konta użytkownika pracownik punktu wydaje Gratis zgodnie z zasadami opisanymi w promocji.

Charytatywne – punkty wymieniamy za pomocą przycisku „Przekaż punkty” w oknie promocji charytatywnej. Organizator promocji otrzymuje raport z przekazanych punktów, które następnie realizuje zgodnie z opisem promocji.

Konkursy, grywalizacje – realizacja konkursów i grywalizacji – zgodnie z opisem w oknach promocji. 

Opis promocji – składowe:

– Tytuł promocji

– Zdjęcia lub grafika

– Data obowiązywania promocji

– Koszt promocji

– Opis promocji

– Adres odbioru/realizacji promocji (dla [promocji stacjonarnych)

– Przycisk realizacji „Odbierz nagrodę”, „Odbierz kod zniżkowy”, „Przekaż punkty”

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu.

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto użytkownika (dalej „Konto”).

W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych: adres e-mail

Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.

Podczas korzystania z Usługi R3 Polska Sp. z o.o. gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:
– wersja używanego systemu operacyjnego,
– język systemowy,
– adres IP,
– używana wersja aplikacji.

Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta.

Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez R3 Polska Sp. z o.o.  ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. Użytkownik deklaruje chęć rezygnacji z udziału w systemie lojalnościowym wysyłając informację na maila: biuro@r3polska.pl. Konto zostanie trwale usunięte w ciągu 5 dni roboczych. 

R3 Polska Sp. z o.o. ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 10 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności:
– korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
– korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem,
– podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta.

3. R3 Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:
– czasowego braku dostępu do Usługi,
– braku lub ograniczonego dostępu do sieci bezprzewodowej.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

R3 Polska Sp. z o.o. odpowiada za należyte działanie Usługi, nie odpowiada natomiast za należyte wypełnianie warunków korzystania z Usługi przez Użytkownika

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy kierować na adres mailowy: support@r3polska.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym R3 Polska Sp. z o.o. niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje ID z aplikacji, adres mailowy do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, R3 Polska Sp. z o.o. może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

Po rozpatrzeniu reklamacji, R3 Polska Sp. z o.o. udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:
– zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
– zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
– zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez R3 Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.)