Przejdź do treści

Polityka prywatności RecomApp

R3Think Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Aplikacji jest R3 Think Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-466) przy ul. Monte Cassino 16/4, (dalej jako „Administrator”).

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Aplikacji.

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Aplikacji są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w Polityce Prywatności, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator pozyskuje następujące dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji:

– informacje o koncie: nazwa Użytkownika – nick, hasło, indywidualne ID Użytkownika;

– adres e-mail,

– dane dotyczące położenia Użytkownika.

Aplikacja dla prawidłowego funkcjonowania może żądać dostępu do kamery urządzenia m.in. w celu skanowania kodów QR.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i dostępnych w nich funkcjonalności.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu w Aplikacji.

Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych informacji marketingowych. Zgoda ta może być przez Użytkownika cofnięta w każdym czasie.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim

Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma dostęp do swoich danych.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych osobowych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane osobowe. Usunięcie danych oznacza, że konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Żądanie usunięcia danych osobowych  nie wpłynie na już dokonane czynności.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również w ograniczonym zakresie. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy to przez określony czas,czy też bez ograniczenia czasowego, ale w ograniczonym zakresie, co Administrator zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na już dokonane czynności.

Użytkownik, jeżeli posiada konto albo dodał komentarz w tej witrynie, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem danych osobistych będących w posiadaniu Administratora, w tym całość tych dostarczonych przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia przez Administratora całości danych Użytkownika posiadanych przez Administratora. Nie dotyczy to  danych, które Administrator zobligowany jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

W przypadku zamiaru skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.r3polska.pl

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. ZGODA UŻYTKOWNIKA NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Zainstalowanie Aplikacji stanowi jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki prywatności oraz akceptowaniu jej treści.
W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności Użytkownik nie powinien instalować Aplikacji, a w przypadku jej zainstalowania do jej odinstalowania.